مسئله ۱۸۵

مسئله ۱۸۵

كسى كه در حال احرام پيش از تمام كردن سعى و يا در احرام عمره پيش از تقصير بميرد نبايد با آب كافور غسلش داد و تنها با آب صاف سپس با آب سدر بايد غسل داده شود و غسل سومش نيز ـ به‌‌جاى آب كافور ـ با آب صاف باشد.