مسئله ۱۸۷

مسئله ۱۸۷

واجب است غسل‌‌دهنده مسلمان و هم‌‌جنس با مرده باشد، به‌‌استثناى زن و شوهر، و بچه‌‌اى كه همجنس بودنش با غسل‌‌دهنده لازم نيست.