مسئله ۱۸۹

مسئله ۱۸۹

غسل ميت از واجباتى است كه مزد گرفتن بر آن حرام است، و در صورتى كه غسل‌‌دهنده براى غسل دادنش مزد بگيرد اگر قصد قربت كند، كه براى انجام امر خدا و نه براى مزدى كه گرفته غسلش دهد، اين غسل صحيح ولى مزدى كه گرفته حرام است.