مسئله ۱۹۱

مسئله ۱۹۱

در تيمم دادن مرده هم‌‌چون زنده‌‌اى كه خودش نمى‌‌تواند تيمم كند بايد با دست خود مرده انجام شود، مگر در صورتى كه موجب مشقت و حرج گردد.