مسئله ۱۹۹

مسئله ۱۹۹

اگر ميت فقير نباشد، واجب است قيمت آب، سدر، كافور، پارچه‌‌ى كفن، محلّ دفن و اجرت كندن قبر را از اصل اموال او بردارند، مگر آن‌‌كه كسى ديگر مخارج مذكور را بپردازد و يا از ثلثش وصيّت كند.