مسئله ۲۰۵

مسئله ۲۰۵

اگر اكنون استعمال آب براى شما زيان آور است، ولى مى‌‌توانيد تا آخر وقت به‌‌اندازه‌‌اى كه وقت كافى براى نمازتان بماند اين حالت زيانبار را برطرف سازيد، واجب است براى رفع اين مانع كوشش كنيد، كه اين معالجه هم در اصلش بر شما واجب است و هم براى انجام طهارت نماز.