مسئله ۲۰۶

مسئله ۲۰۶

چون «فَتَيَمَّمُوا صَعيدا طَيِّبا» پس از «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» تيمم را واجب كرده، بنابراين اگر انجام طهارت با آب ممكن نشد و نمازش را با تيمم خواند، و حال آن‌‌كه توان يافتن و استعمال آب را بدون عسر يا حرج داشت در اين صورت تيممش باطل است، زيرا وظيفه‌‌ى تيمم تنها در موردى بود كه «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً»: آبى نيافتيد در سراسر وقت پيش از نماز استمرار يابد و امكان عادى دسترسى به‌‌آب نباشد.