مسئله ۲۱

مسئله ۲۱

اگر احتمال عاقلانه اى بدهد كه فتواى مرجعش در مسأله اى عوض شده بايستى حتى الامكان كوشش كند تا يا اين احتمال برطرف گردد و يا اگر نظر كنونى مرجعش را به خوبى نمى داند، نمى تواند پيش از بررسى ممكن از فتواى فعلى به فتواى گذشته اش عمل كند، كه «احسن القول» بايستى مورد اطمينان باشد، زيرا احتمال عوض شدن فتواى گذشته آن را از اطمينان به «احسن القول» بودن مى اندازد.