مسئله ۲۱۴

مسئله ۲۱۴

اگر با داشتن عذر شرعى كه استعمال آب را حرام مى‌‌كند و يا لآاقل واجبش نمى‌‌كند، وضو يا غسل كند، در صورت نخست حرام است و در صورت دوم چون وضو يا غسل در عين واجب نبودن مستحب مؤكد است درست خواهد بود كه مشمول «من تطوع خيرا فهو خيرٌ له» است.