مسئله ۲۲

مسئله ۲۲

اگر فتواى مجتهدى را به اشتباه براى مقلدش گفت و يا فتواى اين مجتهد پس از بيان صحيح فتوايش عوض شد، در هر صورت واجب است آن مقلد را بدان آگاه كند خصوصاً در جريان نخست، مگر آن كه در صورت دوم مطمئن باشد كه خود مقلد به احتمال عقلايى عوض شدن فتوى تكليف خود را عمل مى كند.