مسئله ۲۲۵

مسئله ۲۲۵

تا هنگامى كه اميد دارد تا آخر وقت مى‌‌تواند نماز را با وضو يا غسل بخواند نبايد با تيمم نماز بخواند و چنان‌‌چه با نوميدى با تيمم نماز خواند و پيش از تمام شدن وقت نماز توانست با وضو يا غسل نماز بخواند واجب است مجددا نماز را با وضو يا غسل بخواند و در اين صورت چنان‌‌چه سهل انگارى كرد تا وقت نماز به‌‌پايان رسيد واجب است قضاى نمازش را با وضو و غسل انجام دهد، زيرا دست نيافتن به‌‌آب تا آخر وقت ـ پيش از نماز ـ شرط تيمم است.