مسئله ۲۲۶

مسئله ۲۲۶

چنان‌‌كه دست يافتن به‌‌آب تيمم را باطل مى‌‌كند، تمامى آن‌‌چه وضورا باطل مى‌‌سازد تيمم بدل از وضو را نيز باطل مى‌‌نمايد و تمامى آنچه كه غسل را باطل مى‌‌سازد تيمم بدل از غسل را نيز باطل مى‌‌كند.