مسئله ۲۲۹

مسئله ۲۲۹

اگر پس از تيمم بدل از غسل كه كافى از وضو است، كارى كه وضو را باطل مى‌‌كند انجام داد، واجب است در صورت امكان براى آن‌‌چه مشروط به‌‌وضو است وضو بگيرد، و اگر از وضو هم معذور است بايستى تيممى هم بدل از وضو كند، و تيمم بدل از غسلش هم‌‌چنان باقى است مگر آن‌‌كه كارى كه غسل را باطل مى‌‌كند پيش آيد كه بايستى مجددا تيمم بدل از غسل انجام دهد و هم‌‌چون گذشته از وضو هم كافى است.