مسئله ۲۵۲

مسئله ۲۵۲

اين واجبات دو بخش ركنى و غير ركنى دارند، ركنيشان عبارتند از: نيت، تكبيرةالاحرام، قيام متصل به ركوع، ركوع و دو سجده، كه زيادى و يا كمى آن ها در هر صورت موجب بطلان نماز است، مگر آن كه زيادى غير عمدى در نماز جماعت باشد كه به حكمت تبعيت از امام احياناً اتفاق مى افتد مانند اين كه سر از ركوع برداشته و متوجه مى شود امام هنوز در ركوع است كه به تبعيّت امام دوباره به ركوع رود اشكالى ندارد، بلكه واجب است و سپس واجبات غير ركنى كه قرائت حمد و سوره در حالت قيام، و ذكر ركوع و سجود و تشهّد و سلام است و بس.