مسئله ۲۵۹

مسئله ۲۵۹

چنان كه مثلًا خواندن سوره ى كوثر كه با بسم اللَّه چهار آيه است پس از حمد كافى است، اگر چهار آيه از سوره اى ديگر نيز بخواند كافى است. روايات معتبره اى تقسيم كردن سوره را ميان دو ركعت صريحاً تجويز كرده، و چون روايات در عين اعتبارشان معارضى هم ندارند ظاهر اين است كه تقسيم سوره پس از حمد جايز است، خصوصاً برمبناى حكمتى كه فضل بن شاذان از حضرت رضا عليه السلام نقل كرده كه امر به خواندن قرآن در نماز پس از حمد بدين منظور است كه قرآن ضايع و مهجور نگردد، بلكه محفوظ و متداول باشد، و به اضمحلال و جهالت كشانده نشود و اين حكم در صورتى درست است كه تقسيم كردن سوره هاى قرآن در نماز پس از حمد صحيح باشد، زيرا خواندن تمامى بعضى از سوره ها از توان و حوصله بيشتر مردمان بيرون است، مانند سوره ى بقره و آل عمران و ساير سوره هاى بزرگ.