مسئله ۲۹۱

مسئله ۲۹۱

آيا در اين صورت بر گچ و آهك و گل پخته و مانند اين ها سجده جايز نيست، به احتمال و يا گمان اين كه با اين تحول از «ارض» بودن خارج شده اند؟ جواب اين است كه: «ارض» همان «ارض» است چه پخته و چه ناپخته، چه ساخته و چه ناساخته، و تنها خوردنى ها و پوشيدنى ها مستثنى هستند و ديگر هيچ، و آيا مانند گچ و آهك و گل پخته بدين وسيله از خوردنى ها و پوشيدنى ها شده و يا جزء زمين بوده و از آن خارج گشته اند؟ هرگز!