مسئله ۳۱۰

مسئله ۳۱۰

بر مرد و زن پوشيدن عورت در نماز واجب است، نه تنها براى اين كه ناظرى محترم در ميان است كه در خلوتگاه نيز چنان است. اضافه بر اين زن در نماز بايد پوششى داشته باشد كه در برابر نامحرمان دارد، زيرا پوشش زن زينت شايسته و بايسته ى او است و «خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (سوره ى اعراف، آيه ى ۳۱) زينت حجاب را بر زنان به هنگام نماز هم واجب كرده، چنان كه در سنت قطعيه نيزآمده است، و مردها نيز كه پوشش سراسرى ندارند، بايستى پوشش متناسب با معراج المؤمن داشته باشند، كه بهترين پوشيدنى هاى خود را بپوشند، و يا لااقل پوشش اهانت بار به بر نگيرند.