مسئله ۳۲۷

مسئله ۳۲۷

براساس قاعده ى تجاوز اگر در حال نماز شك كنى كه عمل قبلى را انجام داده اى يا نه، در صورتى كه به عمل بعدى مشغول شده اى نبايد به شك خود اعتناء كنى، مثلًا اگر در ركوع شك كنى كه حمد يا سوره را خوانده اى يا نه، اين شك قابل اعتنا نيست. ولى اگر هنوز مشغول عمل ديگرى نشده اى مثلًا قبل از ركوع شك كنى كه حمد يا سوره را خوانده اى يا نه، بايد به آن اعتنا كرده و حواست را متمركز سازى، و اگر در حالت خواندن سوره شكى در حمد كنى، و يا در خواندن هر آيه اى از حمد يا سوره شكى در آيه يا آيات قبلى كنى، اين گونه شك ها اثرى ندارد.