مسئله ۳۲۹

مسئله ۳۲۹

كسى هم كه زياد مبتلاى به هرگونه شكى در واجباتى از نماز است در هر حال به شك خود اعتنا نكند كه گويى اصلًا شك نكرده و به هر طرفى خواست بنا گذارد درست است البتّه پس از رعايت عوامل زداينده ى شك.