مسئله ۳۳

مسئله ۳۳

بايد توجه داشت باشيم كه «مَن بَلَغَ» در آيه ى شريفه داراى دو بُعْد است. بُعْدِ اولش، اثبات وظائف فرديّه و شخصيّه است؛ و بُعْدِ دومش علاوه بر دريافت وظائف فرديّه و شخصيّه، طبق شرائط و ضوابطى مشتمل بر بلوغ غيرى و احكام رسالتى نيز مى باشد؛ زيرا «من بلغه»: يعنى هر كس دعوت قرآنى به او برسد و برايش رسا باشد كه تنها بلوغ خودى براى تكليف شرعى كافى نيست، بلكه كوشش خودى و غيرى هم در بلوغ و رسايى احكام براى دانستن آن ها واجب است كه در صورت تقصير بالغان خودشان گناهكارند ولى در صورت تقصير شرعمداران كه بايد احكام الهى را تبيين كنند اينان مقصّر و مكلفانِ غير مجتهد قاصرند بنابراين «مَنْ بَلَغَ » دو بعدى است. كه من بلغِ اوّل بلوغ لازم و خودى يا رسايى شخصى است و مَنْ بَلَغ ى دوم كه «مَنْ بَلَغَهُ» است متعدى است كه هم بلوغ خودى و هم غيرى است.