مسئله ۳۶

مسئله ۳۶

آب آزاد كه آن را آب مطلق مى نامند همان است كه تنها «آب» است، كه نه در خودش اضافه اى وجود دارد و نه در نامش، و قيدهايى مانند شور، تلخ، شيرين، دريا، چشمه، چاه و يا چركين و پليد و مانند اين ها كه بخشهاى گوناگون آب را مى شناسانند، اين قيود اضافه اى بر اصل ماهيت آب ندارند كه همه و همه آب است و ديگر هيچ. ولى مثل آب انگور، آب انار، آب غوره، آب ليمو و مانندش، يا آب گِل و گُلاب و آب لجن كه از اصل آب بودن خارجند، حكم آب آزاد و مطلق را ندارند، تا چه رسد به مانند آب طلا، آب اسيد و غيرآن، و در جمع آن چه بدانيم آب است حكم آب را دارد، و آن چه بدانيم آب نيست همان حكم غير آب را، و آن چه مورد ترديد است كه آب بوده و يا غير آب و سپس مورد شك قرار گرفته، در اين گونه موارد استمرار حكم حالت گذشته اش هم چنان از نظر حكم آب يا غير آب بقوّت خود باقى است.