مسئله ۳۸۴

مسئله ۳۸۴

در صورتى كه در منطقه ى نماز جمعه بيش از يك نفر شايستگى اقامه ى آن را داشته باشند، لازم است نوبت هايى براى آن ها مقرر گردد، و بالاخره برترين و شايسته ترين اشخاص براى انجامش انتخاب شوند.