مسئله ۳۹۰

مسئله ۳۹۰

بايد كسى كه بر مرده نماز مى خواند رو به قبله باشد در حالى كه مرده نيز در برابر اوست به طورى كه سرش طرف راست او و پايش طرف چپ او باشد، و اگر جماعتى در اين نماز انجام گردد لازم نيست مأمومين نيز هم چون امام برابر مرده باشند و تنها رو به قبله بودنشان كافى است، زيرا مرده قبله نمازگزاران نيست بلكه تنها بايد امام در برابر مرده و رو به قبله باشد و مأمومين در برابر قبله. و ساير شرائط ساير نمازها در اين جا شرط نيست چون در حقيقت نماز نيست.