مسئله ۳۹۲

مسئله ۳۹۲

نماز بر ميت بايستى در حال ايستاده و با قصد قربت و تعيين ميت مورد نظر باشد، چه يك و يا چند ميت، كه يك نماز براى تمامى آن ها كافى است با اين تفاوت كه بايستى جملات در رابطه با عددها باشد كه اگر ميّت يك نفراست ضماير مفرد و چنان چه دو نفرند ضمائر را تثنيه و چنان چه بيش از دونفر باشند به هر تعدادكه باشند ضمائر را جمع بياورد و اگر ميت مونث است بايد ضمائر نيز مؤنث آورده شود و در صورت مخلوط بودنشان ضماير بايد مذكر باشند كه مشتمل بر هر دو است.