مسئله ۴۰۳

مسئله ۴۰۳

روزى كه معلوم نيست آخر شعبان است يا اول رمضان اگر به‌‌نيت مستحبى آخر شعبان و يا قضاى رمضان روزه بگيرد درست است كه اگر اوّل رمضان بود به‌‌حساب رمضان و اگر شعبان بود به‌‌حساب شعبان چه استحبابى و چه قضاى واجب، به‌‌هرحال درست است، و اگر هم اين‌‌گونه نيت كند كه اگر رمضان است براى رمضان و اگرآخر ماه شعبان است يا براى قضا و يا روزه مستحب باشد اين‌‌جا هم در هر صورت درست است كه اگر اول ماه بود خودبه‌‌خود به‌‌حساب ماه مبارك رمضان به‌‌حساب مى‌‌آيد*.