مسئله ۴۰۶

مسئله ۴۰۶

دوم كسانى كه به‌‌علت بيمارى يا مسافرت طاقت‌‌فرساى ضرورى كه توان روزه در آن نيست نبايد روزه بگيرند گرچه اكنون سالمند، ولى با روزه يقينا و يا احتمال عقلانى بيمار مى‌‌شوند.