مسئله ۴۰۸

مسئله ۴۰۸

روزه‌‌ى واجب را به‌‌هيچ وجهى نمى‌‌توان ترك كرد، كه اگر عمدا ترك كردى اضافه بر آن كه هم‌‌چنان بر امساك خود تا پايان روز بايستى باقى بمانى، پس از رمضان بايد ـ بعد از قضاى آن دو ماه پياپى روزه بگيرى، و يا شصت گرسنه را سير كنى، و اگر افطارت به‌‌حرام باشد كفاره‌‌ى جمع واجب مى‌‌شود، كه اين هر دو را بايستى انجام دهى، و كفاره‌‌ى سوم كه آزاد كردن يك بنده است، اكنون كه بنده‌‌ى زر خريدى وجود ندارد، به‌‌آزاد كردن مؤمنى كه در گير و دار گرفتارى مال و مانند آن در بند است، انتقال مى‌‌يابد.
كفاره‌‌ى روزه در صورتى است كه با تعمدى آگاهانه روزه‌‌ى واجب را ترك كند، ولى در عمدهاى جاهلانه و ناآگاهانه تنها قضاى روزه‌‌هاى ترك‌‌شده واجب است، و اين خود تعمد نيست تا مشمول ادله‌‌ى تعمد باشد.