مسئله ۴۰۹

مسئله ۴۰۹

اگر بيمارى و يا مى‌‌ترسى كه با روزه گرفتن بيمار شوى، و در هر صورت روزه ـ كه رمز بهداشت و صحت است ـ موجب ناسلامتى يا شدت بيمارى يا تداوم آن گردد، نه تنها واجب نيست بلكه حرام نيز هست، و چنان‌‌چه در اين حالت روزه بگيرى پس از رمضان نيز در صورت توان بايستى قضاى آن را انجام دهى.