مسئله ۴۱۲

مسئله ۴۱۲

اگر نه بيمارى و نه ترس از بيمار شدن دارى، ولى جورى ناتوانى كه روزه برايت طاقت‌‌فرسا است، در اين‌‌جا روزه واجب نيست بلكه مستحب است.