مسئله ۴۱۴

مسئله ۴۱۴

چنان‌‌كه اين‌‌گونه سفر در ماه رمضان به‌‌جز در صورت ضرورت ـ برتر يا برابر ـ حرام است اگر خود را بيمار كنى و يا مراقبت ننمايى و بيمار شوى و يا بيماريت را در صورت امكان معالجه نكنى، اين‌‌جا نيز گناه كرده‌‌اى كه سبب ترك روزه‌‌ى واجب شده‌‌اى و بايستى قضاى آن روزه‌‌ها را پس از رمضان انجام دهى، و نيز در رمضان كوشش كنى تا بيماريت براى روزهاى ديگر بهبود يابد تا بتوانى تكليف واجب خود را انجام دهى.