مسئله ۴۱۶

مسئله ۴۱۶

اگر در اثر بيمارى ويژه‌‌اى و يا گرمى استثنايى هوا فقط نيازمند به‌‌آشاميدن آب است كه تنها نياشاميدن آب براى اين بيمارى ويژه زيان آور و يا تنها طاقت‌‌فرسا است، فقط به‌‌اندازه‌‌ى ضرورت مى‌‌تواند آب بياشامد و روزه‌‌اش درست است و قضا هم ندارد. و هم چنين در مورد افراد معتاد به‌‌سيگار و يا ترياك و چيزهاى ديگر گرچه اين اعتيادها كلاً حرام است و مصرف مواد مخدر از نظر شرع ممنوع است در عين حال اگر اتمام روزه‌‌اش بستگى به‌‌مصرف اين مواد دارد مى‌‌تواند به‌‌اندازه رفع ضرورت مصرف نمايد و روزه‌‌اش را بگيرد و اصولاً هيچ دليلى بر اين‌‌كه مصرف دود مبطل روزه باشد نداريم بنابراين به‌‌طور كلى چه در حال ضرورت و چه در غير ضرورت انواع دخان اعّم از سيگار، ترياك، قليان و امثال اين‌‌ها گرچه حرام و خانمان‌‌سوزند ولى مبطل روزه نيستند.