مسئله ۴۱۷

مسئله ۴۱۷

اين كارها به‌‌دو بخش تقسيم مى‌‌شوند: يكى كارهايى كه روزه را باطل مى‌‌كند مانند عمل جنسى يا بيرون آوردن منى، خوردن و آشاميدن و كذب عمدى بر خدا و رسول، و بخش دوم كارهايى كه تنها حرامند و روزه را باطل نمى‌‌كنند، مانند سر زيرِ آب كردن و اماله كردن و استعمال دخانيات كه در عين حرام‌‌بودنشان در حال روزه دليلى بر اين‌‌كه روزه را باطل كنند در دست نيست.