مسئله ۴۱۸

مسئله ۴۱۸

عمل جنسى يا بيرون آوردن منى به‌‌هر صورت و در هر حال مگر آن‌‌كه بدون اختيار و يا در خواب باشد ـ حلال و حرامش ـ روزه را باطل مى‌‌كند، ولى در حرامش اضافه بر قضا كفاره‌‌ى جمع هم دارد.