مسئله ۴۱۹

مسئله ۴۱۹

اگر كارى كند كه او را در عمل جنسى و يا بيرون دادن منى بى‌‌اختيار كند روزه‌‌اش باطل است و قضا و كفاره واجب مى‌‌شود و در صورت حرام بودنش اضافه بر قضا كفاره جمع هم دارد. و در هر صورت بايستى تا مغرب از مبطلات روزه نيز خوددارى كند.