مسئله ۴۲۲

مسئله ۴۲۲

آن‌‌چه خوردنى و آشاميدنى است برحسب اين نص قرآنى تعمدش روزه را باطل مى‌‌كند، بنابراين اگر ريگى را ببلعد چيزى نخورده تا روزه‌‌اش باطل شود، و اگر نخى را در دهان گذارد تا مثلاً با رطوبت آن سوزنى را نخ كند، و آن را با همان رطوبت مجددا داخل دهانش كند روزه‌‌اش باطل نيست، زيرا چيزى ـ به‌‌ويژه برونى را ـ نياشاميده* و روى اين اصل ـ و به‌‌طريق اولى ـ داخل كردن هر دود يا غبارى در حلق موجب باطل شدن روزه نيست زيرا نه هرگز خوردنى است و نه آشاميدنى، به‌‌ويژه درباره‌‌ى دود و غبار اضافه بر اين‌‌كه دليلى هم بر ممنوعيتش براى روزه نيست اضافه بر قرآن در خبرى معتبر هم حكم به‌‌تجويز شده است**.