مسئله ۴۲۳

مسئله ۴۲۳

مواد خوردنى يا آشاميدنى از هر راهى وارد بدن انسان شوند كلاً به‌‌حساب خوردنى و آشاميدنى روزه را باطل مى‌‌كنند مانند آمپول‌‌هاى تقويتى و سرم‌‌هاى غذايى و تنقيه‌‌هاى تقويتى و مانند اين‌‌ها، كه به‌‌وسيله‌‌ى آن‌‌ها آب و غذا و دواى مورد احتياج وارد بدن مى‌‌شود، ولى آمپول‌‌هاى ديگر كه براى تخفيف درد يا بى‌‌حس كردن موضع و مانند اين‌‌گونه چيزها تزريق مى‌‌شود اشكالى ندارد، و هم‌‌چنين تنقيه‌‌هايى كه در حال ضرورت و براى رفع يبوست و امثال آن است نيز روزه را باطل نمى‌‌كند، و بالاخره آن‌‌چه كه خوردنى و آشاميدنى در مورد آن صدق كند روزه را باطل مى‌‌كند*، به‌‌جز آب كه در صورت ضرورت و باندازه ضرورت روزه را باطل نمى‌‌كند ولى در مبطلات ديگر گرچه در حال ضرورت هم باشد روزه را باطل مى‌‌كند و در اين صورت فقط قضاى روزه واجب مى‌‌شود.