مسئله ۴۲۵

مسئله ۴۲۵

اخلاط سينه كه احيانا داخل حلق يا فضاى دهان مى‌‌شود اگر مجددا به‌‌سينه برگردد يا داخل معده شود روزه را باطل نمى‌‌كند زيرا خوردن تنها خوردنى‌‌هاى بيرونى را شامل است ـ و اين نه برونى است و نه خوردنى ـ و مبطل روزه تنها خوردنى و آشاميدنى‌‌هاى بيرونى است كه اگر عمدى باشد روزه را باطل مى‌‌كند و ديگر هيچ.