مسئله ۴۲۶

مسئله ۴۲۶

دروغ بستن به‌‌خداى متعال و پيامبران و ساير معصومان پيش از باطل كردن روزه ايمان را باطل مى‌‌كند، چه خدا و پيامبر را تكذيب كنى و چه به‌‌آنان نسبت دروغ دهى هر دو افتراى بر خداى سبحان و برحسب آياتى چند كفر است. ولى اگر اين دروغ بستن‌‌ها از روى عمد و عناد نباشد بلكه از روى نادانى و جهالت و يا غضب باشد روزه را باطل نمى‌‌كند*.