مسئله ۴۲۸

مسئله ۴۲۸

و همين‌‌گونه است اماله كردن با چيزهاى روان كه حرام است ولى روزه را باطل نمى‌‌كند، و قى كردن كه در مقابل خوردن و آشاميدن است، به‌‌طور مسلم باطل كننده‌‌ى روزه نيست، زيرا ممكن نيست خوردن و آشاميدن و قى كردن كه متضاد و رو در روى يكديگرند هر دو روزه را باطل كنند، چنان‌‌كه خوردن و نخوردن، آشاميدن و نياشاميدن، عمل جنسى و ترك آن، كذب بر خدا و رسول وترك آن، اين‌‌ها رو در روى يكديگرند ممكن نيست هر دو روزه را باطل كنند، و قى كردن كه بر ضد خوردن است اضافه بر آن كه دليلى هم بر مفطر بودنش در دست نيست، خود اين تضاد دليلى است روشن بر اين‌‌كه قى كردن هرگز نمى‌‌تواند همانند خوردن و آشاميدن روزه را باطل كند.