مسئله ۴۳۳

مسئله ۴۳۳

اگر در افقى كه روزه‌‌دار است مغرب شد و افطار كرد و سپس با هواپيما سفرى كرد و پيش از مغرب به‌‌مقصدى ديگر كه هنوز مغرب نشده رسيد، آيا اكنون هم بايستى هم‌‌چنان در حالت روزه بماند؟ ظاهرا اين‌‌جا هم بايد تا مغرب آن افق امساك كند كه خود ملحق به‌‌روزه است، و اين نيز مانند كسى است كه سهوا و يا عمدا روزه‌‌اش را افطار كرده كه در عين اين‌‌كه روزه نيست لكن تا آخر وقت، امساك بر او واجب است، ولى امساك نكردن در مسأله‌‌ى مورد بحث ترك روزه محسوب نمى‌‌شود و تنها حرام است.