مسئله ۴۳۴

مسئله ۴۳۴

اگر در افق پيشين مغرب آن‌‌را درك كرد ولكن افطار نكرد و هم‌‌چنان به‌‌سير خود ادامه داد و به‌‌افق ديگرى كه هنوز مغرب نشده رسيد واجب است تا مغرب همان افق هم‌‌چنان در حالت روزه باقى بماند، زيرا اطلاق آيه شريفه: «ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيامَ إلَى اللَّيلِ» شامل اين افق نيز مى‌‌باشد در اين مورد افق روزه او مصداق دومى پس از گذشتن مصداق اول پيدا كرده و اطلاق و شمول اين آيه چنان موردى را مانند ساير مواردش زير پوشش دارد.