مسئله ۴۳۷

مسئله ۴۳۷

اعتكاف داراى شرائطى زمانى و مكانى و انسانى است كه در كتاب‌‌هاى فقهى و رساله‌‌هاى عملى نيز از آن‌‌ها ياد شده، و در برخى از آن‌‌ها مانند اين شرط كه اعتكاف حتما بايد در مسجد جامع باشد مورد اختلاف واقع شده است، و لكن برمبناى آيه‌‌ى «و انتم عاكفون فى المساجد»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۷) در تمامى مساجد اعتكاف جايز است* زيرا «المساجد» كه در اصطلاح لغوى جمع با لام استغراق است تمامى مساجد را در بردارد. گرچه در مسجد جامع جامع‌‌تر و در مسجد النبى و مسجدالحرام ـ به‌‌ترتيب ـ استحبابش بيشتر از مساجد ديگر است، ولى اختصاص به‌‌مساجد جامع و يا خصوص مساجد چهارگانه‌‌ى: مسجدالحرام، مسجدالنبى، و مسجد كوفه و مسجد بصره ندارد، بنابراين اعتكاف در كل مساجد جائز و بحسب مراتب داراى فضيلت مى‌‌باشد** وگرنه بيشتر مكلفان كه خواهان اعتكافند از اين عبادت محروم خواهند ماند كه خود موجب نگرانى آن‌‌ها است! و اصولاً كارى مستحب ـ در حد توان ـ براى تمامى مؤمنان مستحب است، مگر آن‌‌كه آن مستحب، زمان و يا مكانى معين داشته باشد كه در اعتكاف، هم زمان فضيلتش در سنت قطعيّه مشخص شده و هم در رابطه با مكان اعتكاف نيز قرآن كريم: «المساجد» فرموده كه كل مساجد را شامل است.