مسئله ۴۴۵

مسئله ۴۴۵

خلاصه و نتيجه‌‌ى بحث درباره‌‌ى خمس نخست عدم اختصاص سيادت از طرف پدر است، و دوم عدم اختصاص سه بخش خمس كلاً به‌‌سادات است.