مسئله ۴۶۲

مسئله ۴۶۲

با توجه به‌‌اين‌‌كه تمامى مخارج به‌‌دست آوردن «ما غنمتم» به‌‌حساب مؤنه استثنا شده، و نه مخارج سال، «ما غنمتم» به‌‌اطلاقش تمامى درآمدها را شامل است و نه باقيمانده‌‌ى پس از مخارج سالش را، و «ألْخُمْسُ بَعْدَ المؤنَةِ» چنان‌‌كه گذشت در شش مورد ديگر خمس شامل مخارج سال نيست، در اين‌‌جا هم چنان است، و ما در فقه اسلامى اصيل، هرگز نصى درباره‌‌ى استثناى مخارج سال نداريم، اضافه بر اين‌‌كه اين مخارج مؤنه‌‌ى مالى به‌‌دست آوردن چيزى نيست، و تنها مخارج به‌‌دست آوردن مال به‌‌حساب مؤنه است و بس.
بنابراين واجب و يا حداقل احتياط واجب است كه خمس را از تمامى منافع بپردازد، البته با در نظر گرفتن كليه‌‌ى مخارج احتمالى سالش كه با پرداختن خمس كمبودى نداشته باشد، و خود اين خمس‌‌دهنده خمس‌‌خور نشود.