مسئله ۴۷۸

مسئله ۴۷۸

و هشتم، ابن‌‌السبيل: چنان‌‌كه در بخش خمس گذشت.
و مى‌‌بينيم كه اين هشت گروه تمامى شؤون فردى و اجتماعى نيازمندى اسلام و مسلمين را به‌‌زير پوشش گرفته و وضع اقتصادى دولت برومند اسلامى را همواره هموارتر مى‌‌كند، گرچه خمس تمامى اموال هم ـ در سال آخر رسالت ـ بر زكات افزوده شده است.
و اين‌‌جا شايان ذكر است كه فقرا و مساكين، مبتلايانى را كه در اثر تنبلى و بى‌‌عارى تهى‌‌دست مانده‌‌اند دربر نمى‌‌گيرد، بلكه تنها كسانى را كه بر اثر فقر بنيه‌‌اى و يا فكرى و يا هر نارسايى ديگر دسترسى به‌‌اداره‌‌ى حداقل زندگى‌‌شان را ندارند، تنها اين‌‌هايند كه برحسب نيازشان مورد پرداخت زكات مى‌‌باشند.
و امّا از نظر نياز، و اين‌‌كه مصارف هشت‌‌گانه‌‌ى زكات به‌‌طور برابر منظور نشده آن‌‌چه در اين‌‌جا مهم است درنظر گرفتن اندازه و اهميت نياز اين هشت دسته است، و نه آن‌‌كه به‌‌طور برابر، كه مثلاً هشت ميليون تومان به‌‌هشت بخش مساوى تقسيم شود، و به‌‌هر دسته‌‌اى از اين هشت گروه يك ميليون برسد؛ نه، بلكه به‌‌هر فرد و هر دسته‌‌اى به‌‌اندازه‌‌ى نياز ضروريش بايستى پرداخت شود چنان‌‌كه در خمس نيز همين‌‌گونه است.