مسئله ۴۸۳

مسئله ۴۸۳

مهلت‌‌هاى لازم براى دهندگان حقوق مالى ضرورى است كه باكمال محبت مراعات شود، و جريمه‌‌هاى مالى ديركرد ماليات و اصولاً هرگونه پولى به‌‌عنوان دير كرد در هر زمينه‌‌اى كه باشد گناه و اكل مال به‌‌باطل است و كلاً جرم و خلاف شرع است، و اگر دولتى شايسته‌‌ى انجام وظايف اقتصادى نباشد، بر مكلّفان واجب است خودشان خمس و زكات را بين آگاهان به‌‌احكام اسلامى به‌‌گونه‌‌اى پخش كنند كه درصدهاى نيازها و مواردش درست رعايت گردد. نه اين‌‌كه در اختيار دولت، يا يك يا چند مرجع قرار گيرد كه امكان و يا ديد مصرف درستش را هم ندارند.