مسئله ۴۸۴

مسئله ۴۸۴

حتما بايد دولت و ديگران كه گيرنده و پخش كننده‌‌ى خمس و زكاتند تحت مراقبت خمس و زكات‌‌دهندگان باشند، تا براى مصرف اسلامى آن‌‌ها، اطمينان صددرصد در حد امكان به‌‌دست آيد وگرنه ريال به‌‌ريال و تومان به‌‌تومانش را ضامنند، و در قيامت هم مورد مؤاخذه‌‌ى شديد قرار خواهند گرفت.