مسئله ۴۸۷

مسئله ۴۸۷

اندازه‌‌ى فطريه عبارت است از سه كيلوگرم از قوت غالب خودش و عيالش* كه اگر بيشتر برنج مى‌‌خورد برنج است و اگر گوشت مى‌‌خورد گوشت و بالاخره آن‌‌چه غالبا مصرف مى‌‌كند، كه اگر غالبا مخلوطى از برنج و گوشت و نان و… است سه كيلوگرم از اين مخلوط را بايستى فطريه بدهد، و اگر قوت غالبى ندارد، كه تعدادى از غذاها را يكسان مصرف مى‌‌كند، همان تعداد را بايستى منظور كند و بالاخره «مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونُ أهْليكُمْ»(سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۸۹) گرچه موردش كفاره‌‌ى قسم است، ولكن برمبناى مناط يگانه‌‌ى اصلى كلى ـ اضافه بر دلالت اين آيه‌‌ى شريفه ـ رواياتى هم در اين زمينه دالّ بر اين مطلب است.