مسئله ۴۸۹

مسئله ۴۸۹

در زكات عمومى و زكات فطره لازم نيست به‌‌گيرنده گفته شود زكات است و بلكه در صورتى كه اهانت باشد جايز هم نيست و كافى است به‌‌صورت هديه و به‌‌نيت زكات بپردازد و خويشاوندان آبرومند مستمند بر ديگران تقدّم رُتْبى دارند.