مسئله ۴۹۲

مسئله ۴۹۲

اگر انجام فريضه‌‌ى حج باعث ترك فريضه‌‌اى ديگر يا انجام كارى حرام گردد، اگر اهميت آن فريضه يا ترك آن حرام از اهميت فريضه‌‌ى حج بالاتر باشد نه تنها حج يا عمره واجب نخواهد بود بلكه حرام نيز هست، و اگر اهميت حج يا عمره بيشتر است حج و عمره واجب خواهد بود، و اگر در اهميت برابرند مكلف مخير است ميان انجام حج و مراعات فعل واجب و يا ترك حرامى كه با انجام حج مغايرت دارد.